Loading...

Žilina: Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude prebiehať formou videokonferencie

Žilina: Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude prebiehať formou videokonferencie
Zdroj: zilinak.sk

Z domova | 16.10.2020 12:10 | Zdielať

V pondelok 19. októbra o 10,00 hod. sa formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie
Zoom uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Na programe je:
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
poskytnutej MF SR

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta
Žilina a bod týkajúci sa nakladania s majetkom – kúpa nehnuteľností (Areál Zberných
surovín, Solinky.